totop

iWith.org: Desenvolupament web per a projectes que milloren el món*

Uneix-te a l'equipo d'iWith

Titular notícies

La Generalitat de Catalunya posa en funcionament un portal a Internet per a facilitar la integració de les persones immigrades


El portal www.acollida.gencat.cat està disponible en 10 llengües, facilita informació bàsica sobre la societat catalana i sobre els principals drets i deures. A més, iInclou enllaços als materials audiovisuals amb idèntic objectiu presentats l’any passat i accessibles en els mateixos idiomes

El secretari per a la Immigració del Departament d’Acció Social i Ciutadania, Oriol Amorós, ha presentat el nou portal de la Generalitat per a facilitar la integració de les persones immigrades d’origen estranger residents a Catalunya. El recurs digital www.acollida.gencat.cat està disponible en 10 llengües i facilita informació bàsica sobre el model de societat, sobre els drets i deures elementals del conjunt de la població i, més concretament, dels derivats de la normativa d’estrangeria que afecten a les noves i els nous catalans.

El web s’estructura en deu àmbits que, entre d’altres, inclouen informacions pràctiques amb preguntes i respostes més freqüents, models de diàlegs, expressions habituals i glossaris. En la majoria dels casos, incorpora també enllaços amb els materials audiovisuals de suport a la integració presentats per la Secretaria per a la Immigració l’any passat i consultables a Internet en els mateixos deu idiomes. Uns coneixements que també poden ser d’interès pel conjunt de la població pel que fa a l’accés als serveis públics o per aquelles persones que vulguin saber sobre polítiques d’estrangeria. En concret, els continguts per blocs temàtics són:


* Catalunya: breu explicació sobre el país, la geografia, el clima, la distribució territorial i administrativa, la llengua i cultura catalanes, les seves institucions, model econòmic i la seva vocació internacional. Inclou també enllaços per aprendre català i conèixer més detalls sobre el Principat.

* Acollida: resum de les polítiques d’acollida que promou el Govern en xarxa amb els ens locals i altres agents, així com una sèrie de recursos per fomentar l’autonomia personal.

* Legislació: informació bàsica sobre estrangeria. S’expliquen tràmits i gestions com l’empadronament, drets i deures bàsics com la lliure circulació, el dret a vot, l’accés als serveis públics o el dret d’asil. També s’orienta sobre els documents oficials per regularitzar la situació administrativa de cadascú,com accedir a un permís de treball, com reagrupar el nucli familiar més proper, els casos particulars dels estudiants, dels menors d’origen estranger i dels menors indocumentats no acompanyats. Alhora, una breu exposició de les infraccions i sancions que pot comportar l’incompliment de la llei.

* Veïnatge i convivència:  recomanacions generals per a una bona convivència i un major civisme als barris. S’inclouen les següents subseccions: respecte pel veïnat, comunitats de propietaris, manteniment dels edificis, comerç, espais públics, respecte pel medi ambient i permís de conduir.

* Economia i treball: explicació general sobre com buscar feina, sobre el model econòmic català, amb enllaços a les administracions i entitats competents. Inclou també informació bàsica sobre dret al treball, a sindicar-se, a afiliar-se a organitzacions professionals, sobre les diverses modalitats d’accés a una ocupació, el paper de les Oficines de Treball de la Generalitat o una explicació del sistema de la Seguretat Social. També es recorda l’obligació de cotitzar a través del règim general o del règim especial, l’impost IRPF, la figura del contracte de treball, l’Estatut dels Treballadors, el paper dels agents socials i gremis professionals, les possibilitats de formació i perfeccionament, així com el sistema financer.

* Educació:
sistema educatiu a Catalunya, existència de centres públics, privats i privats concertats, el català com a llengua vehicular a l’escola, les aules d’acollida o les comissions d’escolarització per inscriure els alumnes. S’informa també sobre l’educació infantil, l’educació primària obligatòria, l’educació secundària obligatòria, la participació de les famílies als centres educatius, l’educació secundària no obligatòria, els estudis universitaris, la formació d’adults i el reciclatge formatiu.

* Salut: sistema sanitari a Catalunya, telèfon Sanitat Respon, targeta sanitària individual, sistema sanitari públic, les receptes, la mediació intercultural en l’àmbit sanitari, així com la salut de la dona i la salut infantil.

* Habitatge: com accedir a un habitatge, la figura de la comunitat de propietaris, l’agent de la propietat immobiliària (API) i explicacions sobre el lloguer, la compra, les agències immobiliàries, els tipus d’habitatges o els passos que cal seguir després de signar un contracte.

* Serveis socials
:
cartera de serveis a l’abast del conjunt de la població per millorar la qualitat de vida de les persones. En concret, se centra en l’atenció social primària, l’atenció especialitzada en funció de determinats casos, en actuacions comunitàries i cíviques, en el retorn voluntari de persones immigrades i en el retorn de catalans o descendents de catalans residents a l’estranger.

* Participació:
conté informació sobre les diverses vies i possibilitats de participació en la vida pública a través d’equipaments culturals i cívics, del món associatiu, de les associacions de veïns, de les AMPA, de les associacions de consumidors, clubs esportius, en l’àmbit de dones, de joventut, cultural i artístic, de llibertat religiosa, de solidaritat i cooperació, així com de participació política.
 Últimes Notícies

  
Google + Facebook Twitter Youtube Rss