totop

iWith.org: Desenvolupament web per a projectes que milloren el món*

Uneix-te a l'equipo d'iWith

Titular notícies

Accedir als ajuts del Departament de Medi Ambient


Per participar en el programa d'ajuts a entitats de Medi Ambient, és natural i recomanable que l'entitat estigui inscrita en el registre corresponent, 

 Catalunya disposa actualment d'un gran nombre d'organitzacions no governaments, entitats i associacions de caràcter voluntari sense ànim de lucre que desenvolupen activitats de tota mena en l'àmbit de l'ecologia i, en general, en relació amb la protecció i millora del medi ambient.

Per tal de regular el procediment a través del qual les organitzacions no governamentals i les entitats privades sense finalitat de lucre vinculades al món de l'ecologia i la protecció del medi ambient puguin rebre informació i participar en la preparació dels plans i programes que elabori el Departament de Medi Ambient i Habitatge i en les activitats promogudes per aquest Departament s'ha dictat el Decret 401/2004.

> Decret 401/2004, de 5 d'octubre, pel qual es regula la participació de les organitzacions no governamentals i altres entitats sense ànim de lucre vinculades a l'ecologia i a la protecció del medi ambient en les activitats i programes del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Inscripció al Registre d’Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat

Les entitats interessades a inscriure’s en el Registre d’Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat han de seguir el següent procediment:

Documentació a presentar

1- Sol·licitud d’inscripció adreçada a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat on s’incloguin les següents dades:
Dades obligatòries: Nom de l'entitat; NIF; dades de la persona que en sigui representant legal; domicili; data de constitució i d'inscripció en el registre administratiu que correspongui; dades, telèfon i adreça de correu electrònic de la persona o unitat a través de la qual ha d'establir la comunicació amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge; àmbit sectorial o territorial on desenvolupa preferentment les seves activitats.
I altres Dades voluntàries que l'entitat consideri d'interès.

> Sol·licitud d'inscripció en el registre d'entitats de medi ambient


2- Documentació annexa:
a) Estatuts de l'entitat o organització degudament inscrits als registres administratius corresponents. No s'ha de presentar aquest document en cas que l'entitat o organització estigui inscrita en un registre administratiu de la Generalitat de Catalunya, i s'hi hagin comunicat les modificacions d'estatuts, si s'escau.
b) Acord de l'òrgan rector de l'entitat que aprovi la sol·licitud d'inscripció al Registre.
c) Documentació acreditativa de la representació de la persona que presenta la sol·licitud en nom de l'entitat.
d) Memòria de les actuacions realitzades per l'entitat en l'àmbit del medi ambient i de la sostenibilitat ambiental en el darrer exercici.
e) Dades de la persona o unitat i telèfon i adreça electrònica designada per l'entitat en les seves relacions amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge.

3- Llocs per presentar la documentació:

Aquesta sol·licitud i documentació s’ha d'adreçar a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat, i es pot presentar a:

- Seu central del Departament de Medi Ambient i Habitatge (av. Diagonal, 523-525, 08029 Barcelona).

- Serveis Territorials de Medi Ambient a Girona (c. d'Ultònia, 10-12, 3a, 17002 Girona) Tarragona (c. del Cardenal Vidal i Barraquer, 12-14, 1r, 43005 Tarragona), Lleida (ronda de Sant Martí, 2-6, 25006 Lleida), Terres de l'Ebre (c. de Miquel Granell, 2, 1r, 43870 Amposta) i Barcelona (Travessera de Gràcia, 56-58, 6a, 08006 Barcelona)

- O pels mitjans establerts a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Últimes Notícies

  
Google + Facebook Twitter Youtube Rss