totop

iWith.org: Desenvolupament web per a projectes que milloren el món*

Uneix-te a l'equipo d'iWith

Titular notíciesL’import procedeix del retorn del cànon sobre els residus municipals i del cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, impostos ecològics que incentiven un comportament més respectuós amb el medi ambient i que impulsa mesures de minimització i de valorització material dels residus

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha aprovat convocar 5 milions d’euros en ajuts per fomentar la recollida selectiva, l’ús dels àrids reciclats i la construcció sostenible. En concret:

3M€ per al foment de la recollida selectiva:

L’ARC convocarà 2 milions d’euros en ajuts per als ens locals per al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM). La meitat de l’import es destinarà a projectes de nova implantació, i l’altra meitat, a projectes de millora de la recollida. Aquests ajuts pretenen incorporar nous habitants o nous grans productors en l’àmbit de la recollida selectiva o de l’autocompostatge, i obtenir millors resultats en la gestió d’aquest tipus de residu en els municipis que ja realitzen el servei. La subvenció de l’ARC es destinarà concretament al finançament de cubells per a la recollida de la fracció orgànica a la llar, de bosses compostables, contenidors per a la via pública, autocompostadors, i actuacions d’assessorament, comunicació i informació. També està previst destinar 1 milió d’euros per a millores en la gestió de deixalleries.

L’import de les subvencions procedeix del cànon sobre els residus municipals, impost ecològic que incentiva un comportament més respectuós amb el medi ambient i que impulsa mesures de minimització i de valorització material dels residus. El cànon, que paguen els ens locals en funció de la quantitat de residus procedents de la fracció resta que generen (els residus que queden un cop s’han segregat les altres fraccions), contribueix al finançament del cost que comporta la implantació de la gestió sostenible dels residus municipals.

Els ajuts per al foment de la recollida de la fracció orgànica s’emmarquen dins els objectius establerts per la Unió Europea en matèria de gestió de residus municipals, que insten a reduir progressivament l’entrada de residus municipals biodegradables en els abocadors.

2 M€ per al foment de l’ús dels àrids reciclats i la construcció sostenible:

L’ARC convocarà ajuts de 2 milions d’euros per als ens locals i empreses públiques municipals que promoguin obres i que utilitzin àrids reciclats dels residus de la construcció. L’objectiu és fomentar la reutilització, el reciclatge i la valorització de les runes i terres procedents de les obres, contribuint alhora a un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció.

L’import que s’assigna a la convocatòria d’ajuts per a l’any vinent prové del cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, un impost ecològic que grava els productors d’aquests residus (públics o privats) quan els porten a un dipòsit controlat, i en funció de la quantitat dipositada. La llei estableix que els fons procedents d’aquest cànon s’han de destinar a actuacions de prevenció, valorització i optimització de la gestió dels residus de la construcció i a la promoció i recerca d’aplicacions dels materials recuperats.

Més informació: Nota de premsa ARC

Font: ARC


Font:
26/10/2012
ACESER
Últimes Notícies

  
Google + Facebook Twitter Youtube Rss