totop

iWith.org: Desarrollo web para proyectos que mejoran el mundo*

Únete al equipo de iWith

Associació de famílies amb fills
en dificultats d´aprenentatge

AFAFDA es va constituïr com a associació sense afany de lucre a finals del 2004. La nostra intenció era donar tractament i suport a infants i nois afectats pel Trastorn per Dèficit d´Atenció amb o sense Hiperactivitat (TDA-H) o per Dificultats d´Aprenentatge (DA). Després de lluitar durant tot el 2005 per a reunir els recursos econòmics bàsics per iniciar la nostra activitat, vam començar el mes de maig del 2006 amb l´activitat pròpiament dita. El mes de juliol de 2006, un grup d´associacions d´arreu de Catalunya amb les que compartim el mateix objectiu, vam decidir juntar-nos per donar-nos suport mútu i vam crear la Federació Catalana de Familiars d´Afectats per TDA-H. L´objectiu principal de la Federació és unir forces davant les institucions públiques per tal que es reconegui aquest trastorn com a tal, ja que en aquests moments els pares no compten amb el seu suport i s´han de finançar l´alt cost de la medicació i del tractament que requereix aquest trastorn. Així tenim en tràmit diversos projectes amb els departaments de Sanitat, Educació, Benestar i Família i Justícia de la Generalitat de Catalunya.


   (Leer más)
Showroom
Donar
Respaldar
Votar
Proyecto | Objetivos | Presupuesto | Donors | Endorsements | Estadisticas
Objetivos
Els objectius bàsics de la nostra associació són:
-Divulgar el TDA-H entre els professionals de l´educació , la salut i el nucli familiar, ja que hi ha un gran desconeixement en quant als símptomes i el tractament a seguir. Dins les aules, aquests nens no són tractats com a alumnes amb un dèficit i la majoria són castigats contínuament o expulsats del centre educatiu, ja que les seves conductes disruptives interfereixen en el ritme de classe. Aquest fet els va conduïnt, junt amb els càstics que també reben a casa, a un fracàs escolar inminent, i s´arriba a l´adolescència amb un Trastorn Dissocial i en el pitjor dels cassos amb un Trastorn de Conducta. En aquest punt, és relativament fàcil que aquests nois entrin en contacte amb el món de les drogues i a tenir problemes amb la Justícia degut als seus comportaments disruptius al carrer. Tenen una autoestima i autoimatge molt baixes, que han anat fornint amb les seves experiències negatives en tots els àmbits de la seva vida cotidiana (escola, casa, companys de classe, germans, familiars...).
Des de la Sanitat ( és també un dels objectius del Departament de Salut de la Generalitat), pretenem utilitzar unes guies informatives per tal que els pediatres puguin detectar des d´un inici la simptomatologia del trastorn per tal de poder iniciar el tractament el més aviat possible, evitant les conseqüències més negatives del trastorn, l ´alt cost econòmic que representa el no tractament del trastorn en el futur i un millor pronòstic evolutiu.
Als pares i als afectats els cal informació sobre el trastorn en un primer moment, ja que molts el desconeixen. Els expliquem què és, quines funcions fallen i quina és la manera de tractar-ho. Iniciar el tractament amb aquesta informació els allibera d´una gran tensió acumulada per la situació de conflicte que viuen a casa i pel fet de no saber què fer. En aquest punt hem de tenir en compte que el TDA-H té una forta base hereditària i que en aquest moment un dels pares se sent identificat amb la simptomatologia i ha d´iniciar el procés d´acceptació d´aquest, amb la qual cosa es comença a afavorir el tractament de tot el nucli familiar.
Així, per tal de fer extensiva aquesta divulgació, programem conferències amb diferents professionals, xerrades, tallers i jornades que involucren a tot l´entorn social, sanitàri, escolar i familiar del nen amb TDA-H.
-Donar tractament i suport psicològic als afectats i familiars. Bàsicament emprem tècniques de modificació de conducta i cognitivo-conductuals en les sessions individuals. Un cop al mes fem tallers per adolescents per tal de proposar-los situacions en les que hi ha d´intervenir la tècnica de resolució de conflictes. Un cop al mes també realitzem tallers per a pares on poden intercanviar informació entre ells i compartir tècniques que els resulten eficients a l´hora de resoldre conflictes amb els seus fills a casa.
-Derivació, si s´escau al Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de l´Urgell, per tal de que el servei de Psiquiatria faci les seves valoracions del cas i proposi el tractament farmacològic més adequat.
-Treballar en xarxa amb Serveis Socials i L´EAP en cas que calgui fer una intervenció a l´aula, ja sigui fent una adaptació curricular, depenent del nivell de maduració intel.lectual del nen , o donant pautes de conducta i tractament als mestres per tal que millori el comportament del nen a l´escola.
-Aquest any 2007 ens hem proposat iniciar un taller de deures que donaria servei cada tarda a través de persones voluntàries que a partir de la divulgació s´estan interessant per aquest tema i s´hi treballaran tècniques d´aprenentatge bàsiques que poden afavorir el procés d´aprendre a aprendre en aquests nens afectats.
-Individualment, fem les reeducacions pedagògiques, partint del nivell maduratiu del nen utilitzem programes de desenvolupament de la intel.ligència, i programes d´atenció i reflexivitat.
-De cara a les vacances d´estiu, estem fent els tràmits per a oferir un esplai amb activitats encarades a afavorir la convivència entre els nens afectats.

  
Google + Facebook Twitter Youtube Rss